ประวัติพระครูปลัดรัตนวัฒน์

ชื่อ          พระครูปลัดรัตนวัฒน์ 
ที่อยู่        วัดบางพลีใหญ่กลาง เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
       
      จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์  081-831-5024 , 02-337-3428

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
    เดิมชื่อ จรูญ หมอเมือง
    เกิด วันพุธ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2505
    ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 72 หมู่ 8 ต. บางพลีใหญ่  
                  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
    ชื่อบิดา นายอรุณ หมอเมือง (ถึงแก่กรรม)
    ชื่อมารดา นางปา หมอเมือง ( ถึงแก่กรรม )
   

: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง:


    มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน        

    1. นายวัชรินทร์ หมอเมือง (ถึงแก่กรรม)
    2. นายจรูญ หมอเมือง
    3. นายกิตติ หมอเมือง (ถึงแก่กรรม)
    4. นายบุญรอด หมอเมือง
    5. นางสาวพิกุล หมอเมือง  

ประวัติการศึกษา
1 พ.ค. 2512 - 15 มี.ค. 2517
เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.1- 4 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง (โกวิทพิทยาคาร)
1 พ.ย. 2537 - 30 มี.ค. 2538
เข้าศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
16 พ.ค. 2538 - 30 ต.ค. 2539
เข้าศึกษาที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1 พ.ย. 2541 - 10 มี.ค. 2543
เข้าศึกษาที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 มิ.ย. 2549
ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประวัติการอุปสมบท 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2518 อายุ 13 ปี
- ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง
วันที่ 3 มกราคม 2525 อายุ 20 ปี
อุปสมบท โดยมีพระครูวิบูลฐาปนกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูโสภณธรรมาภรณ์ เป็นพระกรรมวาจารย์
พระปลัดพะยอม เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้ฉายาว่าฐานธมฺโม ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง
สอบได้นักธรรม ชั้นเอก ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร
อยู่ในความอุปการะของสมภาร (อาจารย์เหมือน)
พ.ศ. 2530 ได้สมณศักดิ์ ฐานานุกรมที่ พระครูสมุห์จรูญ
พ.ศ. 2535 ได้เลื่อนสมศักดิ์ ฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจรูญ ฐานธมฺโม
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ได้เลื่อนสมศักดิ์ ฐานานุกรมที่ พระครูปลัดรัตนวัฒน์
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง