^Back To Top
 • 1 การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2564 รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2559 - 16 พฤษภาคม 2560
 • 2 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้นอนุบาล
  สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนาประวัติการฉีดวัดชีนตั้งแต่แรกเกิด สำเนาใบตรวจหมู่เลือดของนักเรียน
 • 3 การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 เมษายน 2564 รับเด็กที่เกิด พ.ศ. 2557 หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
 • 4 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้น ป.1
  หนังสือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน สำเนาสูติบัตรนักเรียน (2ฉบับ) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (2 ฉบับ ) สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนา ประวัติการฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด
 • 5 การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
  ยื่นเอกสารวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 2-6 (สำเนาอย่างละ 1 ชุด) หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน (พฐ 19/1) แบบ ปพ. 1 แบบ ปพ. 6 แบบ ปพ. 8 สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาใบตรวจหมู่เลือดของนักเรียน หมายเหตุ เอกสารที่มีสัญลักษณ์ " มีความสำคัญมากต้องนำมาแสดงตัวยจึงจะสามารถรับเข้าเรียนได้
baner

Website ที่สำคัญ

buttonspสถิติการเข้าชม

020675
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
38
265
20288
166
492
20675

Your IP: 54.198.139.112
Sat, 04 Dec 2021 12:45:15 +0000

wellcome watbangpleeyaiklang school

Slideshow WYK

ประกาศเลื่อนเปิดเรียนแบบมาเรียนตามปกติออกไปอย่างไม่มีกำหนด
นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.สป. 2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สป.2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.สป.2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ทำบุญครบรอบ 88 ปี
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทำบุญครบรอบ 87 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทำบุญครบรอบ 87 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
พิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
ตักบาตรวันพระ ฟังธรรมะสวดมนต์ ทุกคนไหว้สวย

ประวัติโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

               ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดหวัดสมุทรปราการ   มีพื้นที่ตั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 5 ไร่ 52 ตารางวา  มี สนามกีฬาจำนวน 8 ไร่ 3 งาน ขนาดโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มาก เปิดการทำสอนตั้งแต่อนุบาล 4-5 ขวบ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ประวัติโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลา เดิมโรงเรียนไม่มีตัวอาคารต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ไม่เหมาะสมจึงมีผู้มองการณ์ไกล เห็นความสำคัญของการศึกษา จัดสร้างโรงเรียนให้ถาวร อาทิ เช่นเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2476 โดยพระครูอรรถโกวิท วุฒิคุณ เจ้าอาวาส วัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับ นายม้าน  ช้างแก้ว ศึกษาธิการอำเภอบางพลี และพ่อค้าคหบดี ประชาชน จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1   ปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   มหาสละ เพชรประไพ เป็นครูใหญ่ และมีการพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดสร้างต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 1. จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 004  ขนาดกว้าง  8.5 เมตร  ยาว 42 เมตร  เป็นอาคาร  2  ชั้น  จำนวน10 ห้องเรียน โดยขุนพำนักชนบท และนางพำนักชนบท บริจาคเงิน 225,000 บาท และงบประมาณของกรมสามัญศึกษาอีก จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 425,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ใช้ชื่ออาคารนี้ว่า “เรือนพำนักชนบท” สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2507  ในขณะที่ นายโชติ อยู่พรตเป็นครูใหญ่ ภายหลังได้ขอรื้อถอน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2540 
               2. จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 015 ขนาด 2 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน โดย นายชัด รัตนราช นายอำเภอบางพลี   ใช้เงินภาษีบำรุงท้องที่ และเงินอุดหนุนประถมศึกษา เป็นเงิน 1,074,300 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2517 ขณะที่ นางทวี ทิพยวันท์  เป็นครูใหญ่ 
                  3. จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดยงบประมาณของ สปช.   จำนวน 3,248,900 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2538 ขณะที่ นายวิวัฒน์ มั่นทอง เป็นผู้อำนวยการ 
                  4. จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง บริจาคโดยนางหยวก ศรีบุญ  และนางลำใย วัดอ่อน เป็นเงิน 4,514,800 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะที่ นายสกล รุ่งโรจน์ เป็นผู้อำนวยการ ใช้ชื่ออาคารว่า “คุณแม่หยวก ศรีบุญ และคุณแม่ลำใย  วัดอ่อน" เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541 จัดทำบุญและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2541 
                  5. จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105-2529 ขนาด 8 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นคอนกรีต  ชั้นบนเป็นไม้ จำนวน 1 หลัง ประชาชนบริจาคเป็นเงิน 1,009,870 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  โดยใช้ชื่ออาคารนี้ว่า “เรือนพำนักชนบท” ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 
  ดำเนินการก่อสร้างโดย พระครูปลัดจรูญ ฐานธมโม รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง 
                  6. จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206-2526 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,050,000 บาท  (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยนางสอิ้ง ยุวนะศิริ และนางอำไพ สุนทรเภสัช เป็นผู้บริจาค เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540   และได้ฉลองอาคารและพิธีเปิด  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2541 ควบคุมการก่อสร้างโดย พระครูปลัดจรูญ ฐานธมโม (พระครูแจ้) รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง 
                  7. ปัจจุบันมีอาคารเรียนหลังใหม่ 3 ชั้น จำนวน 27 ห้อง อุปถัมภ์ดำเนินการก่อสร้างโดย พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
 2. ในปี พ.ศ. 25ุ62 นี้ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง มีอายุครบ 84 ปี นับเป็นสถานศึกษาที่เก่าแก่มีประวัติ ความเป็นมายาวนานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวบางพลีแห่งหนึ่งที่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนางสาวขวัญศิริ กันแตง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 

School Director

ดร.ขวัญศิริ  กันแตง

ผู้อำนวยการ

ผลทดสอบทางการศึกษา

ปฏิทิน

ธันวาคม 2021
วันวันวันวันวันวันวัน
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

FB WYK School

Copyright © 2013. Webmaster By ครูพีรวิชญ์ สุทธิทรัพย์ ครูขวัญฤดี ศรีสวัสดิ์ Rights Reserved.


Facebook twitter youtube