ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 2

54

49

103

4

อนุบาล 3

58

60

118

4

รวม อนุบาล

112

109

221

8

ประถมศึกษาปีที่ 1

87

60

147

5

ประถมศึกษาปีที่ 2

91

87

178

5

ประถมศึกษาปีที่ 3

89

65

154

4

ประถมศึกษาปีที่ 4

76

65

141

4

ประถมศึกษาปีที่ 5

98

75

173

5

ประถมศึกษาปีที่ 6

74

59

133

4

รวมประถม

515

411

926

27

รวมทั้งหมด

627

520

1,147

35

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562