การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทั้งระบบในสถานศึกษาโดยการเยี่ยมชั้นเรียน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดบางพใหญ่กลาง ขอขอบพระคุณ นางพณิตา กอนจันดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทั้งระบบในสถานศึกษาโดยการเยี่ยมชั้นเรียน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประชุมชี้แจงกับคณะผู้บริหารภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVD-19)ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งโรงเรียนได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษาในการนำไปพัฒนาในลำดับต่อไป
151549079 4358389134275638 2504636312708148134 o
007 20210222003 20210222006 20210222
005 20210222